thanh ba trong Tiếng Anh là gì?

thanh ba trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh ba sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh ba

    sound wave

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thanh ba

    sound wave