thanh củi trong Tiếng Anh là gì?

thanh củi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh củi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh củi

    chip of wood