thanh sơn trong Tiếng Anh là gì?

thanh sơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh sơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh sơn

    blue mountain

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thanh sơn

    blue mountain