thanh sắc trong Tiếng Anh là gì?

thanh sắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thanh sắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thanh sắc

    voice and beauty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thanh sắc

    voice and beauty