tập thơ trong Tiếng Anh là gì?

tập thơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tập thơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tập thơ

    collection of poems

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tập thơ

    a volume of poetry