tập nã trong Tiếng Anh là gì?

tập nã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tập nã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tập nã

    pursue, hunt down