tập tính trong Tiếng Anh là gì?

tập tính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tập tính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tập tính

    habit

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tập tính

    habit