tập ấm trong Tiếng Anh là gì?

tập ấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tập ấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tập ấm

    inherit a title of one's father (under feudal regime)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tập ấm

    inherit a title of one’s father (under feudal regime)