tập kết trong Tiếng Anh là gì?

tập kết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tập kết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tập kết

  * đtừ

  to gather, to assemble; regroup, regrouping

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tập kết

  * verb

  to gather, to assemble

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tập kết

  to gather, assemble