tập đồ trong Tiếng Anh là gì?

tập đồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tập đồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tập đồ

    writting model

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tập đồ

    writing model