tập sách trong Tiếng Anh là gì?

tập sách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tập sách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tập sách

    (1) practice, drill book, workbook, textbook; (2) series of books