tập tạ trong Tiếng Anh là gì?

tập tạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tập tạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tập tạ

    to do body-building; to do weight-lifting; to do weight training