tập đi trong Tiếng Anh là gì?

tập đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tập đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tập đi

    * dtừ

    stroller