nhỏ thó trong Tiếng Anh là gì?

nhỏ thó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhỏ thó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhỏ thó

    small; tiny

    người nhỏ thó small person

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhỏ thó

    small, tiny