nhỏ dần trong Tiếng Anh là gì?

nhỏ dần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhỏ dần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhỏ dần

    * ngđtừ

    pare