nhỏ tí trong Tiếng Anh là gì?

nhỏ tí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhỏ tí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhỏ tí

    tiny; diminutive; infinitesimal

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhỏ tí

    Very small, tiny

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhỏ tí

    very small, tiny