nhỏ mắt trong Tiếng Anh là gì?

nhỏ mắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhỏ mắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhỏ mắt

    (thuốc) eye-drops