nhân viên tập sự ngạch lãnh sự trong Tiếng Anh là gì?

nhân viên tập sự ngạch lãnh sự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhân viên tập sự ngạch lãnh sự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhân viên tập sự ngạch lãnh sự

    * dtừ

    student interpreter