nhân lễ trong Tiếng Anh là gì?

nhân lễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhân lễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhân lễ

    on the occasion of