nhân ai trong Tiếng Anh là gì?

nhân ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhân ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhân ai

    charity, benevolence, philanthropy