nhân sự trong Tiếng Anh là gì?

nhân sự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhân sự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhân sự

    human resources; personnel; staff; workforce

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhân sự

    human affairs, human resources, personnel, staff, workforce