nhân vị trong Tiếng Anh là gì?

nhân vị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhân vị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhân vị

  for man's interests; personalist

  chủ nghĩa nhân vị personalism

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhân vị

  For man's interests, for man's sake

  Chủ nghĩa nhân vị: Personalism

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhân vị

  for man’s interests, for man’s sake