nhân nhượng vô nguyên tắc trong Tiếng Anh là gì?

nhân nhượng vô nguyên tắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhân nhượng vô nguyên tắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhân nhượng vô nguyên tắc

    * dtừ

    appeasement

    * ngđtừ

    appease