ngủ vùi trong Tiếng Anh là gì?

ngủ vùi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngủ vùi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngủ vùi

    to be fast asleep