ngủ trọ trong Tiếng Anh là gì?

ngủ trọ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngủ trọ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngủ trọ

    to put up at an inn/at a hotel

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngủ trọ

    to put up at an inn or at a hotel