ngủ cho béo mắt trong Tiếng Anh là gì?

ngủ cho béo mắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngủ cho béo mắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngủ cho béo mắt

    to sleep to one’s heart’s content