lượt xáo bài trong Tiếng Anh là gì?

lượt xáo bài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt xáo bài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt xáo bài

    * dtừ

    shuffle