lượt đắp trong Tiếng Anh là gì?

lượt đắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt đắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt đắp

    * dtừ

    pack