lượt chơi của một phía trong Tiếng Anh là gì?

lượt chơi của một phía trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt chơi của một phía sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt chơi của một phía

    * dtừ

    innings