lượt chơi trong Tiếng Anh là gì?

lượt chơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt chơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt chơi

    * dtừ

    go, knock