lượt bượt trong Tiếng Anh là gì?

lượt bượt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt bượt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt bượt

    như lướt thướt

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lượt bượt

    như lướt thướt