lượt giao bóng trong Tiếng Anh là gì?

lượt giao bóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt giao bóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt giao bóng

    * dtừ

    serve, service