lượt về trong Tiếng Anh là gì?

lượt về trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt về sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt về

    return journey; homeward journey/trip