lượt rơm phủ trong Tiếng Anh là gì?

lượt rơm phủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt rơm phủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt rơm phủ

    * dtừ

    litter