lượt đi trong Tiếng Anh là gì?

lượt đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt đi

    outward journey/trip

    lượt đi lâu hơn lượt về the outward journey is longer than the return journey