lượt chơi của một cầu thủ trong Tiếng Anh là gì?

lượt chơi của một cầu thủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt chơi của một cầu thủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt chơi của một cầu thủ

    * dtừ

    innings