lượt thượt trong Tiếng Anh là gì?

lượt thượt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt thượt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt thượt

    xem lướt thướt

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lượt thượt

    như lướt thướt