lượt là trong Tiếng Anh là gì?

lượt là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượt là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượt là

    silks and satins

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lượt là

    Silks (nói khái quát)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lượt là

    silks