dư địa chí trong Tiếng Anh là gì?

dư địa chí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dư địa chí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dư địa chí

    (cũ) geography book

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • dư địa chí

    (cũ) Geography book

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • dư địa chí

    geography book