dân tục học trong Tiếng Anh là gì?

dân tục học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dân tục học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dân tục học

    * dtừ

    folklore