đoàn trong Tiếng Anh là gì?

đoàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đoàn

  mission; delegation; association

  y sĩ đoàn the medical association

  luật sư đoàn the lawyers' association; bar association

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đoàn

  * noun

  group; party; hand; crops

  ngoại giao đoàn: the diplomatic corps

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đoàn

  band, group, union, convoy