đoàn hộ vệ trong Tiếng Anh là gì?

đoàn hộ vệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoàn hộ vệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoàn hộ vệ

    * dtừ

    convoy