đoàn viên trong Tiếng Anh là gì?

đoàn viên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoàn viên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đoàn viên

  xem đoàn tụ

  member (of an organizxation)

  đoàn viên công đoàn trade-unionist

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đoàn viên

  * noun

  member, union member

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đoàn viên

  member, union member