đoàn tù đày trong Tiếng Anh là gì?

đoàn tù đày trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoàn tù đày sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoàn tù đày

    * dtừ

    chain-gang