đoàn người trong Tiếng Anh là gì?

đoàn người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoàn người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đoàn người

    * dtừ

    safari