đề ra trong Tiếng Anh là gì?

đề ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đề ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đề ra

    to propose; to put forward

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đề ra

    to propose, put forward, set forth