đả thương trong Tiếng Anh là gì?

đả thương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đả thương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đả thương

  * đtừ

  to wound

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đả thương

  * verb

  to wound

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đả thương

  to wound