đả phá những tín ngưỡng lâu đời trong Tiếng Anh là gì?

đả phá những tín ngưỡng lâu đời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đả phá những tín ngưỡng lâu đời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đả phá những tín ngưỡng lâu đời

    * dtừ

    iconoclasm

    * ttừ

    iconoclastic