đả kích kịch kiệt trong Tiếng Anh là gì?

đả kích kịch kiệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đả kích kịch kiệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đả kích kịch kiệt

    * thngữ

    to get (have) one's knife into somebody