đả kích tơi bời trong Tiếng Anh là gì?

đả kích tơi bời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đả kích tơi bời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đả kích tơi bời

    * thngữ

    to pull apart